www.kbelak.cz


Já, jakožto uživatel internetové aplikace s názvem Objednávka inzerce dostupné v síti Internet z internetové adresy https://www.kbelak.cz/documents/objednavka.html, tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon"), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je: Městská část Praha 19 , IČO: 00231304 , se sídlem Semilská 43/1, Praha 9- Kbely, 197 00, (dále též jako „správce") a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity:

správcem;

jakýmkoliv zaměstnancem správce;

jakýmkoliv smluvním partnerem správce.


Tento souhlas je udělen na dobu určitou , a to na 10let.

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních

údajů pro:

-zasílání obchodních nabídek správce;

-marketingové účely;

-zařazení osobních údajů do databáze inzerentů

-fakturační účely


Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

strojově(automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

v písemné podobě;

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Souhlas je poskytnut zaškrtnutím políčka Souhlasím se zpracováním osobních údajů a kliknutím na tlačítko s nápisem Odeslat objednávku inzerce v uživatelském rozhraní výše popsané internetové aplikace.